Kontakt
Tel: 0905 709 321
Email: ocmustie@ocmustie.sk
Adresa:
Oravské centrum mládeže
Ústie nad Priehradou 1
028 01 TRSTENÁ
Číslo účtu: 2629032586/1100
Fotogaléria

   


Hlavná stránka » Centrum prijatia » Čo je to?
Zámer projektu

Hlavným poslaním Centra prijatia je krízová pomoc a odborné sprevádzanie a poradenstvo mladým ľuďom (15 rokov a viac) a systematická práca s nimi – užívatelia drog, ktorí sa rozhodnú skoncovať so svojou závislosťou, mladí ľudia v krízovej životnej situácii – obete domáceho násilia (týraní, zneužívaní), nezamestnaní bez rodinného zázemia a i.

Počas našej práce s mladými sme si uvedomili potrebu vybudovania takéhoto zázemia pre týchto mladých ľudí, ktorí potrebujú pomoc v ich ťažkej životnej situácii. Ponuka ubytovania pre mladých ľudí v kríze je plánovaná v prípadoch, kedy je pobyt mimo domova z rôznych dôvodov prospešnejší (pre rodinnú situáciu alebo osobné problémy). Nepresadzujeme vyňatie mladých ľudí z rodiny, ale iba dočasné riešenie krízovej situácie.

Počas pobytu v Dome prijatia dávame mladým ľuďom príležitosť zažiť život komunity (spoločenstva interných dobrovoľníkov), naplno ich zapájame do fungovania a prevádzky celého centra, učíme ich žiť v spoločenstve, žiť medziľudské vzťahy a pod., podľa ich individuálnej situácie. 

V rámci našej krízovej intervencie v prospech mladých užívateľov drog úzko spolupracujeme s medzinárodnou Komunitou Cenacolo, ktorá je zameraná na pomoc závislým ľuďom prostredníctvom života v kresťanských komunitách. Chceme byť prostredníkom medzi mladými závislými ľuďmi, ich rodinami a Komunitou Cenacolo. V rámci tejto našej aktivity úzko spolupracujeme aj s občianskym združením Pomoc ohrozenému dieťaťu, ktoré je prostredníkom Komunity Cenacolo na Slovensku.

V našom Oravskom mládežníckom centre máme ubytovaných aj dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú zabezpečovať ponúkané ubytovacie a stravovacie služby a akcie organizované pre mladých ľudí. Ide o komunitu dlhodobých interných dobrovoľníkov, ktorá tvorí jadro a stály tím nášho centra. Pobyt mladých ľudí v krízovej životnej situácii v Dome prijatia tak ponúka uprostred komunity dobrovoľníkov možnosť zažiť osobné prijatie a podporu pri riešení problému.

Z našej doterajšej skúsenosti z práce s mladými ľuďmi v kríze vieme, aký veľký význam má pre nich „obyčajné“ vypočutie, vzťah priateľstva postavený na pravde a vzájomnom prijímaní sa. Denný program v Dome prijatia je kombináciou práce, spoločne strávených chvíľ pri zábave či spoločnom zdieľaní sa, ale i osobného voľna na oddych či vlastný rozvoj, rast (štúdium, záľuby, rozvíjanie svojich talentov).

Naša práca s mladými ľuďmi v kríze je inovatívna a jedinečná čo sa týka používaných metód. Klienti krízového strediska, zapájaním sa do komunity dobrovoľníkov, majú spolu s nimi priamy podiel na každodennej práci, čím sa naše krízové stredisko odlišuje od liečebných ústavov a podobných zariadení. Pri spolupodieľaní sa klientov na zabezpečovaní ubytovacích a stravovacích služieb (upratovanie izieb a sociálnych zariadení, obsluha pri podávaní jedla...), ktoré naše Oravské mládežnícke centrum ponúka pre verejnosť, majú naši klienti priame spojenie s realitou a vonkajším svetom.

Základom našej krízovej intervencie je zážitok prijatia a osobné sprevádzanie klienta krízovým obdobím (tak v ľudskej rovine, ako aj v rovine odbornej, pri vyhľadávaní odbornej pomoci alebo vybavovaní rôznych náležitostí vedúcich k riešeniu krízovej situácie).

Každá životná kríza je vždy nejakým spôsobom spojená s medziľudskými vzťahmi – buď na základe neuspokojivých vzťahov začína, alebo kvôli tejto kríze vzťahy s najbližšími strádajú. Naša systematická práca s klientmi je preto zameraná na vzťahy – na učenie sa žiť medziľudské vzťahy, vnímať potreby druhých a snažiť sa ich napĺňať, spoločne sa zdieľať... Sme presvedčení, že uzdravovaním vzťahov začína aj "riešenie" krízovej situácie.

< Späť

^ Hore


Dobré akcie
Projekty
Logá sponzorov